Products Services SupportCompany
Màn Hình Chụp AnGiang

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Dùng AnGiang trong Yahoo! Messenger

Màn hỉnh sau đây cho thấy đánh chữ Việt trong chương trình trò chuyện MSN Messenger 7.0 như thế nào. Khi đánh chữ "Việt" thì chỉ cần đánh chữ "Viet", rồi ngay tức thì sẽ hiện ra một khung cửa sỗ nhỏ với hai chữ "1. viết" và "2. việt". Người đánh chỉ cần nhấn thêm số 1 là có chữ "Viết", hoặc là số 2 để có chữ "Việt" thay vì phải đánh thêm dấu "^" và dấu "sắc" hay dấu "nặng".

Dùng AnGiang trong Yahoo! Messenger

Màn hỉnh sau đây cho thấy đánh chữ Việt trong chương trình trò chuyện Yahoo! Messenger 7.0 như thế nào. Khi đánh chữ "Việt" thì chỉ cần đánh chữ "Viet", rồi ngay tức thì sẽ hiện ra một khung cửa sỗ nhỏ với hai chữ "1. viết" và "2. việt". Người đánh chỉ cần nhấn thêm số 1 là có chữ "Viết", hoặc là số 2 để có chữ "Việt" thay vì phải đánh thêm dấu "^" và dấu "sắc" hay dấu "nặng".

Home | Contact Us | Privacy