Products Services SupportCompany
AnGiang - Nạp Xuống

AnGiang là một sản phẩm thương mại với giá cả cởi mở. AnGiang cần một PC chạy Windows XP và có cài đặt .NET Framework v1.1 và Supplemental Language Support cho tiếng Việt (Cũng Coi Tài Nguyên Phụ Thêm). Xin vui lòng làm theo bốn bước chủ yếu (A, B, C and D) dưới đây để được AnGiang cài đặt và hoạt động một cách hoàn chỉnh trên máy tính của bạn.

Nạp AnGiang 2.0 không có .NET Framework v1.1 (1.8 MB) xuống

Nạp AnGiang 2.0 với .NET Framework v1.1 (23.8 MB) xuống

Lưu AnGiang 2.0 không có .NET Framework v1.1 vào một cặp hồ sơ tạm thời và sau đó bấm đúp AnGiang v2.0.msi để cài đặt.

Hoặc là lưu AnGiang 2.0 với .NET Framework v1.1 vào một cặp hồ sơ tạm thời, giải nén và sau đó bấm đúp Setup.exe để cài đặt.

Nếu bạn có phiên bản AnGiang cũ cài đặt, bạn phải gỡ bỏ cài đặt AnGiang. Đễ gỡ bỏ cài đặt AnGiang, bấm Start, chỉ vào All Programs, và bấm Control Panel. Bấm Add or Remove Programs, lựa AnGiang và bấm Remove.

Tại XMLUnify, chúng tôi dùng kiểu mẫu giá cả cởi mở cho AnGiang để cho mỗi người tiêu dùng có thể trả được tùy theo khả năng mua sắm và có được một sản phẩm có phẩm chất tốt như nhau.

Bấm nút PayPal này để trả $50 US cho AnGiang.

Bấm nút PayPal này để trả $40 US cho AnGiang.

Bấm nút PayPal này để trả $30 US cho AnGiang.

Bấm nút PayPal này để trả $20 US cho AnGiang.

Bấm nút PayPal này để trả $10 US cho AnGiang.

Mở AnGiang nếu chưa mở. Đễ mở AnGiang, bấm Start, chỉ vào All Programs, chỉ vào XMLUnify AnGiang, và bấm XMLUnify AnGiang. Sau đó đợi cho đến khi nạp xong AnGiang.

1.

Bấm bên phải trên hình tượng AnGiang ở trên Taskbar.

2.

Bấm Đăng Ký.

3.

Ghi tên của bạn vào.

4. Ghi địa chỉ điện thư của bạn vào.
5. Bấm Đăng Ký.
6. Sao bản nội dung của Tài Liệu Đăng Ký rồi dán vào điện thư của bạn. Xin vui lòng gửi điện thư đăng ký tới inquiry at xmlunify dot com. Bạn sẽ nhận được điện thư phúc đáp với tập cấp phép từ XMLUnify.
7. Bấm OK

Sau khi bạn nhận được tập cấp phép trong điện thư phúc đáp từ XMLUnify.

1.

Đóng AnGiang nếu AnGiang vẫn còn mở. Đễ đóng AnGiang, bấm bên phải trên hình tượng AnGiang ở trên Taskbar và bấm Đi Ra.

2.

Làm theo sự hướng dẫn trong điện thư phúc đáp để sao bản tập cấp phép vào cặp hồ sơ ứng dụng của AnGiang .

3. Đễ mở AnGiang trở lại, bấm đúp hình tượng AnGiang trên Desktop hoặc là bấm Start, chỉ vào All Programs, chỉ vào XMLUnify AnGiang, và bấm XMLUnify AnGiang. Sau đó đợi cho đến khi nạp xong AnGiang.
4. Bây giờ bạn có thể áp dụng AnGiang nếu bạn muốn sử dụng. Đễ áp dụng AnGiang, bấm bên phải trên hình tượng AnGiang ở trên Taskbar trở lại và sau đó bấm Áp Dụng AnGiang.

Tài Nguyên Phụ Thêm:

DetectDotNet.exe

Bạn có thể dùng phần mềm phụ DetectDotNet để kiểm tra coi bạn có .NET Framework v1.1 cài trên máy tính của bạn hay không.

Nạp phần mềm phụ DetectDotNet (50 KB) xuống

Lưu tập nén DetectDotNet vào vào một cặp hồ sơ tạm thời, và sau đó giải nén tập đó.

Duyệt cặp hồ sơ tạm thời và sau đó bấm đúp DetectDotNet.exe.

Nếu bạn thấy .NET Framework hiện diện và số phiên bản là v1.1.4322 như hình chụp dưới đây, thì bạn có thể nạp AnGiang 2.0 không có .NET Framework v1.1 (1.8 MB) xuống.

Supplemental Language Support

Xin vui lòng làm theo những bước dưới đây để được Supplemental Language Support cho tiếng Việt cài đặt và hoạt động một cách hoàn chỉnh trên máy tính của bạn.

Bấm Start, bấm Control Panel, bấm Date, Time, Language, and Regional Options, và sau đó bấm Regional and Language Options.

Ở trên tab Languages, bấm để đánh dấu kiểm cho Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai).

Làm theo lời hướng dẫn để cài đặt thêm những ngôn ngữ trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt.


Home | Contact Us | Privacy